fbpx

1.  Prowadzimy punkt konsultacyjny

Specjalistyczny punkt konsultacyjny ma na celu pomoc dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności, dotykającej wszystkie dziedziny życia, poprzez zapewnienie wielostronnej, wielospecjalistycznej pomocy polegającej na diagnozie, terapii i edukacji.

Specjalistyczne konsultacje z zakresu terapii behawioralnej służą diagnozie oraz natychmiastowej poprawie funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez umożliwienie terapii. Bezpośrednimi odbiorcami są rodziny z zagrożeniem autyzmu lub już orzeczonym autyzmem. Rodziny otrzymują pomoc w formie konsultacji z rodzicami, która polega na obserwacji dziecka, napisaniu opinii, omówieniu sytuacji dziecka, zaproponowaniu dalszej skutecznej drogi terapeutycznej. Podczas spotkań podejmuje się pracę z dzieckiem, rodzice otrzymują informacje zwrotne – w jaki sposób podjąć współpracę z dzieckiem autystycznym, w jaki sposób radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi takimi jak agresja, autoagresja, rutyny.

2. Rozwijamy zachowania deficytowe u osób z autyzmem w środowisku naturalnym.

Rozwijanie tych zachowań odbywa się poprzez organizowanie indywidualnych zajęć terapeutycznych w ich najbliższym środowisku jakim jest przedszkole, szkoła lub dom rodzinny. 

3. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla rodziców i terapeutów.

Mają one na celu zapoznawanie rodziców i terapeutów z metodami pracy z osobami z autyzmem oraz  najnowszymi badaniami naukowymi. Natomiast warsztaty dla rodziców organizowane są w taki sposób, aby wyposażyć rodzica w konktretne umiejętności pomocy dziecku  np: przedstawiają i wprowadzają metody  komunikacji niewerbalnej, sposoby organizowania czasu wolnego dziecku, rozszerzania diety, trudnych zachowań,  itp.

4. Pomagamy w zbieraniu funduszy na terapię

Nasi podopieczni zbierają środki 1%, które wykorzystują na organizowanie terapii na terenie domu, w przedszkolu i w szkole oraz zatrudnienie terapeutów . Dzięki  nim  rodzice finansują również wszelkie artykuły potrzebne do terapii  (pomoce edukacyjne, art. papiernicze, nagrody terapeutyczne, sprzęt multimedialny,itp), ale także aktywności sportowe (np: zakup karnetów na basen), wycieczki szkolne oraz  inne niezbędne dziecku rzeczy (odzież, zabawki). Środki 1% przeznaczane są także na opłacenie czesnego za przedszkola i szkoły.