STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Autyzmem w Toruniu

KRS: 0000221611
NIP: 8792427585

ING BANK ŚLĄSKI:
67 1050 1979 1000 0022 8979 2836

ul. Gerarda Pająkowskiego 44/52
87-100 Toruń

Organizacja

PODARUJ NAM
SWÓJ 1%

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pldla OPP.

Pefron
PGE
Logo Torunia

Dofinansowano
ze środków
Gminy Miasta
Toruń

Spoza Logo

STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM
Z AUTYZMEM
W TORUNIU

DOTYCHCZAS
PODAROWANO NAM
26 250 ZŁ

Spoza Logo

STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM
Z AUTYZMEM
W TORUNIU

News Bar

DOTYCHCZAS
PODAROWANO NAM
26 250 ZŁ

News Bar

AKTUALNOŚCI

Spoza Logo

STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM
Z AUTYZMEM
W TORUNIU

NASZA MISJA

Skuteczna rehabilitacja osób z autyzmem oraz ich społeczna adaptacja, gdzie autyzm rozumiemy jako: ,,odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu” www.JIM.org

Autyzm jest obecnie diagnozowany w Polsce u 1 na 100 dzieci. Cel nasz chcemy osiągnąć poprzez propagowanie i realizowanie terapii wg Stosowanej Analizy Zachowania (terapia behawioralna). Specyfika zaburzeń funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmem, przede wszystkim w sferze kontaktów społecznych i komunikacji, stanowi ogromne wyzwanie dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Wiele tradycyjnych form oddziaływania terapeutycznego okazuje się nieskutecznych w zetknięciu z tak szerokim zakresem deficytów rozwojowych. Obecnie najlepsze rezultaty (o czym świadczą obiektywne badania) przynosi wcześnie podjęta, intensywna terapia behawioralna, oparta o założenia współczesnej teorii uczenia się. Behawioralny proces terapeutyczno – edukacyjny polega na kształtowaniu u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Drogą do tego celu jest systematyczne wzmacnianie (nagradzanie) coraz bardziej zbliżonych do docelowych form zachowania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu ważnych dla dziecka wzmocnień (nagród). W terapii behawioralnej istotne jest ścisłe kontrolowanie sytuacji, w których zachowanie przebiega. Oznacza to, że należy w odpowiedni sposób wydawać polecenia. Kontrolowanie sytuacji polega na umiejętnym wprowadzaniu i wycofywaniu różnorodnych podpowiedzi (manualnych, wizualnych, werbalnych, itp.). Temu samemu celowi służy wprowadzanie do środowiska terapeutycznego wyraźnej struktury czasowo – przestrzennej.

Prowadząc terapię z dziećmi ze spektrum autyzmu konieczne jest rozbijanie umiejętności złożonych na bardzo drobne elementy składowe, z których każdy musi być uczony oddzielnie. Natomiast nowe umiejętności są dokładane do już istniejących (opanowanych). Z tego powodu Lovaas i Smith porównali nauczanie dzieci z autyzmem do budowania piramid.

Ostatecznym celem terapii jest nauczenie dziecka jak uczyć się od normalnego środowiska i jak oddziaływać na to środowisko, aby konsekwentnie przynosiło pozytywne rezultaty dziecku, jego rodzinie i innym ludziom.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Małgorzata Żuchowska

prezes

728 981 238, biuro@spoza.org

Krzysztof Szpila

wiceprezes

Ewa Lewandowska

skarbnik

Angelika Muschiol

sekretarz

Agnieszka Bukowska

członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Mirosława Dziewulska

Alina Kromp

Karolina Berlińska

NASZE PROJEKTY

1. „Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z niepełnosprawnościami.” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs nr 1/2021)

Tytuł projektu: „Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z niepełnosprawnościami.” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs nr 1/2021)
Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1 861600,00 PLN
Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Terapeutów – ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu- ul. Pająkowskiego 44/52, 87-100 Toruń
Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie pracy terapeutycznej prowadzonej w środowisku domowym zapewniającej efektywną i długofalową poprawę funkcjonowania osób z zaburzeniami z zakresu autyzmu w aspekcie społecznym, psychofizycznymi funkcjonalnym wraz z podniesieniem jakości opieki realizowanej przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
Okres realizacji: IV 2022 – III 2023 r.
Oferowane formy wsparcia: zajęcia terapeutyczne realizowane w środowisku domowym
Uczestnicy projektu: łącznie 90 osób, w tym 70 dzieci i 20 osób dorosłych z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i łódzkiego osoby z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi niepełnosprawnościami którzy w momencie przystąpienia do Projektu posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim (jeśli będzie wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną) oraz posiadające zdiagnozowany autyzm lub podobne zaburzenie rozwoju, np. Zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężona, choroby psychiczne.

Stowarzyszenie Terapeutów oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu zapraszają do wzięcia udział w projekcie  „Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z niepełnosprawnościami.” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs nr 1/2021)”.
Dokumenty należy składać w formie papierowej do siedziby danego partnera projektu lub elektronicznej lub na adres:
pfronzps@terapeuci.org.pl dla kandydatów na uczestników projektu z województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podlaskiego, pomorskiego.
Telefon kontaktowy: 530 108 356

projektypfron@spoza.org dla kandydatów na uczestników projektu z województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.
Telefon kontaktowy: 728 981 238

Uwaga!!!
Korzystanie z zajęć realizowanych w ramach projektu jest częściowo płatne i podlega opłacie: 
13 zł brutto za godzinę zajęć.
Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

Niezbędne dokumenty:
Regulamin rekrutacji do projektu PFRON – Praca środowiskowa .
Regulamin rekrutacji – wzór umowy

Dokumenty do wypełnienia i wysłania:
Regulamin rekrutacji – ankieta wstępna
Regulamin rekrutacji – formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału!

 


2. ,,AUTYZM-STOP" program skutecznej pomocy terapeutycznej.

Okres realizacji: 3.01.2022-30.12.2022

 

Oferowane formy wsparcia: zajęcia terapeutyczne realizowane w środowisku domowym ,,Mogę Więcej” (częściowo płatne, 15 /h) oraz bezpłatne konsultacje  w  Punkcie Konsultacyjnym

Uczestnicy projektu:   osoby zagrożone diagnozą autyzmu lub z już orzeczonym autyzmem lub zaburzeniem pokrewnym oraz ich rodziny

 

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt : biuro@spoza.org lub telefonicznie: 728 98 12 38.

Zapraszamy!

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Miasta Torunia.

3. ,,Mamy Mają Moc” -grupa wsparcia dla matek dzieci z autyzmem

Okres realizacji: 3.01.2022-22.12.2022

 

Oferowane formy wsparcia: prowadzenie warsztatów wspierających umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz kształtowanie postaw i zachowań wspierających zdrowie psychologiczne matek dzieci z autyzmem.

Warsztaty prowadzi Joanna Dardzińska-psychoterapeutka, http://joannadardzinska.pl/

Uczestnicy projektu:  matki dzieci z autyzmem oraz dzieci ze spektrum autyzmu

 

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt : biuro@spoza.org lub telefonicznie: 728 98 12 38.

 

Udział jest bezpłatny!

 

Zapraszamy!

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Miasta Torunia .

4. Zajęcia wspierające dla młodzieży ze spektrum autyzmu

Okres realizacji: 1.01.2022-31.08.2022

 

Oferowane formy wsparcia: Terapia młodzieży w środowisku domowym oraz w małej grupie rówieśniczej prowadzone przez specjalistów z zakresu terapii osób ze spektrum autyzmu.

Uczestnicy projektu:  młodzież ze spektrum autyzmu.

 

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt : biuro@spoza.org lub telefonicznie: 728 98 12 38.

 

Udział jest częściowo płatny, 12,50zł/h

 

Zapraszamy!

 

 

Projekt dofinansowany jest przez PGE Toruń, w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” PGE Energia Ciepła.

 

Jak możesz nam pomóc?

Przekaż nam swój 1% podatku

Przekazując 1% swojego podatku: KRS: 0000221611

 

Od 2011r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. W związku
z tym ma prawo i przywilej pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przekazując 1% podatku finansujesz terapię dzieci z autyzmem Pozwólmy dzieciom
z autyzmem funkcjonować w społeczeństwie, w którym każdy człowiek, również Inny jest
ważny, wartościowy i ma w nim swoje miejsce.

 

Wpłacając DAROWIZNĘ na nasze konto lub za pośrednictwem poniższego przycisku:

 

ING BANK ŚLĄSKI: 67 1050 1979 1000 0022 8979 2836

Wolontariat

Chcesz pomóc?

Zapraszamy osoby chętne do podzielenia się swoim wolnym czasem, umiejętnościami, doświadczeniem i energią. Potrzebujemy wolontariuszy do pomocy rodzinom z osobami z autyzmem, a konkretnie: do pomocy podczas terapii, ale też podczas spaceru, zakupów, itp. Szukamy osób chętnych do pomocy także rodzeństwu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej-przy odrabianiu lekcji czy spędzeniu czasu wolnego. Jesteśmy otwarci na każdą pomoc.Koordynator: Maria Jurkiewicz
+48 661 121 764 lub biuro@spoza.org, tytuł wiadomości: WOLONTARIAT

Praca

Zapraszamy każdego!

Zapraszamy osoby chętne do pracy z osobami z autyzmem do przesyłania swoich CV
na adres biuro@spoza.org, tytuł wiadomości: PRACA

 

Zapraszamy pedagogów, psychologów, logopedów, oligofrenopedagogów, terapeutów
behawioralnych, instruktorów terapii zajęciowej, instruktorów sportowych oraz inne
osoby chętne do pracy z osobami z autyzmem, zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

 

Planujemy stworzyć bazę specjalistów, których będziemy mogli pokierować do konkretnej
rodziny lub instytucji (np. do Szkoły Podstawowej Dla Dzieci z Autyzmem ,,Prometheus”
w Toruniu), w zależności od potrzeb.

Nasz cel: dom

Szanowni Państwo

 

Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest skuteczna rehabilitacja osób z autyzmem oraz ich społeczna adaptacja. Dotychczas skupialiśmy się przede wszystkim na terapii dzieci i młodzieży. Nadszedł czas by zmierzyć się z przyszłością! Chcemy, aby umiejętności tak trudno zdobywane , nie zostały zapomniane, by wysiłek naszych dzieci, terapeutów oraz całych rodzin miał sens. Chcemy, aby nasze dzieci mogły wykorzystać wszystko, czego się nauczyły w dorosłym życiu. Wierzymy, że przy odpowiednim wsparciu jest to możliwe.
Przykładem dla nas jest wiele krajów zachodnich, których dorosłe osoby z autyzmem, przy odpowiednim wsparciu, są w stanie realizować się zawodowo oraz uczestniczyć w życiu społecznym, są szczęśliwe, mają ,,swoje” życie. Dlatego dziś rozpoczynamy akcję zbierania funduszy na DOM dla naszych dzieci, w którym dożyją szczęśliwej starości, gdy nas już przy nich nie będzie. Pisząc DOM mamy na myśli kilkupokojowe mieszkanie ze wspólną jadalnią i salonem, funkcjonujące na zasadach tzw. mieszkalnictwa wspomaganego.
(szczegóły w następnym artykule) Będziemy starać się zdobywać środki z wszelkich możliwych źródeł, krajowych i europejskich, ale byśmy byli wiarygodni i mogli startować w różnych konkursach, potrzebujemy Waszego wsparcia! Liczy się każda złotówka! Na naszej stronie utworzyliśmy możliwość przekazania darowizny w systemie DOTPAY. Można też po prostu wpłacić pieniądze na nasze konto, z dopiskiem ,,DOM”. Proszę, byście uwierzyli, że to jest możliwe!
Jednocześnie ogłaszamy konkurs na nazwę naszego DOMU. Pomysły proszę przesyłać na nasz adres: biuro@spoza.org

 

Proszę też pomyślcie, w jaki sposób możemy skutecznie zbierać pieniądze, organizować zbiórki, akcje
charytatywne, zrzutki, itp. Czekamy na Wasze doświadczenia i pomysły! Przed nami długa droga, ale wierzę,
że zaprowadzi nas do celu…do DOMU…

d

KONTAKT

Małgorzata Żuchowska
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem
728 981 238, biuro@spoza.org

PUNKT KONSULTACYJNY

Radzisława Guzowska - Marek
518 332 453
Natalia Sarnowska
728 203 480

ul. Gerarda Pająkowskiego 44/52
87-100 Toruń
KRS: 0000221611

WSPIERAJĄ NAS