S T A T U T

STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu nosi nazwę „Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, wyrażających wolę pomocy osobom z autyzmem.

§ 3

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Toruń.

3. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z organizacjami o podobnych celach działania. Może być ich członkiem.

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie z chwilą zarejestrowania posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Stowarzyszenie ma na celu dążenie do skutecznej rehabilitacji osób z autyzmem oraz ich społecznej adaptacji.

§ 8

Stowarzyszenie realizując swoje cele będzie w szczególności:

1) inicjować i organizować placówki zajmujące się terapią dzieci z autyzmem,

2) tworzyć punkty konsultacyjne zajmujące się poradnictwem dla rodzin osób z autyzmem oraz podobnymi zaburzeniami,

3) organizować szkolenia dla rodziców i terapeutów,

4) gromadzić i udostępniać pomoce naukowe oraz środki techniczne, do skutecznego prowadzenia terapii,

5) pomagać rodzinom osób z autyzmem w organizacji i finansowaniu terapii,

6) inspirować i popierać badania naukowe, mające na celu skuteczne leczenie autyzmu,

7) prowadzić działanie popularyzujące skuteczne metody leczenia autyzmu,

8) inicjować współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi, na rzecz organizacji leczenia autyzmu skutecznymi metodami,

9) propagować ideę integracji w społecznościach lokalnych, w szczególności w placówkach szkolno-wychowawczych oraz wyjaśniać cele i środki jej realizacji,

10) inicjować i organizować współpracę, wymianę doświadczeń, środków technicznych i informacji, z organizacjami o podobnych celach działania,

11) inicjować i organizować ofiarność publiczną oraz uczestniczyć w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do pozyskiwania środków materialnych i technicznych, służących dobru Stowarzyszenia,

12) prowadzić działalność gospodarczą.

13) prowadzić dla osób dorosłych formy wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu, w tym funkcjonowaniu w ramach mieszkalnictwa chronionego, w przygotowaniu do pracy.

§ 8a

Przedmiotem działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego jest:

 1. gromadzić i udostępniać pomoce naukowe oraz środki techniczne, do skutecznego prowadzenia terapii (PKD: 94.99.Z)
 2. inspirować i popierać badania naukowe, mające na celu skuteczne leczenie autyzmu (PKD: 72.20.Z)
 3. prowadzić działanie popularyzujące skuteczne metody leczenia autyzmu (PKD: 90.02.Z)
 4. inicjować współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi, na rzecz organizacji leczenia autyzmu skutecznymi metodami (PKD: 88.99.Z)
 5. propagować ideę integracji w społecznościach lokalnych, w szczególności w placówkach szkolno-wychowawczych oraz wyjaśniać cele i środki jej realizacji którego dotyczą kody (PKD: 94.99.Z)

Przedmiotem działalności odpłatnej Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego jest:

 1. organizować placówki zajmujące się terapią dzieci z autyzmem (PKD: 85.10.Z)
 2. tworzyć punkty konsultacyjne zajmujące się poradnictwem dla rodzin osób z autyzmem oraz podobnymi zaburzeniami (PKD: 85.60.Z)
 3. organizować szkolenia dla rodziców i terapeutów (PKD: 85.59.B)
 4. pomagać rodzinom osób z autyzmem w organizacji i finansowaniu terapii (PKD: 88.10.Z)
 5. inicjować i organizować ofiarność publiczną oraz uczestniczyć w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do pozyskiwania środków materialnych i technicznych, służących dobru Stowarzyszenia (PKD: 94.99.Z)

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w § 30 niniejszego statutu.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

3. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

2) dbać o jego dobre imię,

3) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i innych wewnętrznych uregulowań.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach oraz sympozjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

4) korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia,

5) noszenia odznaki Stowarzyszenia,

6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) przestrzegania zasad etyki,

4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 15

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 2)-6).

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez czas określony w regulaminie,

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,

5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

6) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3)-5) orzeka Zarząd. Jest on zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując na prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady w ust. 2.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kolejne kadencje.

3. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą pełnić więcej niż jednej funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 19

W przypadku śmierci lub rezygnacji z funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo powołania nowego członka. Powołać można jednak nie więcej niż 1/3 składu.

IV. 1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 18 ust. 4,

2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie wynikającym z kadencyjności władz.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek, co najmniej 15 członków zwyczajnych, z podaniem celu obrad.

6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2) i 3), nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż miesiąc od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku lub żądania Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 18 ust. 4.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i programu Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie budżetu,
 5. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 14. powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
 15. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

IV. 2. ZARZĄD

§ 23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz członka zarządu.

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

5. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków w tym prezesa lub wiceprezesa.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

IV. 3. KOMISJA REWIZYJNA

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera swego przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

3. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt prac Stowarzyszenia. Do jej kompetencji należy:

 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności,
 2. składanie Walnemu Zebraniu Członków oraz Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli,
 3. składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności i wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 4. występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 26

Komisja Rewizyjna w wyniku stwierdzonych uchybień pracy Zarządu lub pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów Statutu Stowarzyszenia, uchwał władz Stowarzyszenia lub zasad prawidłowej gospodarki, ma obowiązek zawiadomić o nich Zarząd i Walne Zebranie Członków. W innych przypadkach Komisja Rewizyjna może występować z zaleceniami pokontrolnymi, przy czym może wyznaczyć termin, w którym Zarząd jest zobowiązany udzielić wyjaśnień.

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 27a

Statut i inne akty wewnętrzne Stowarzyszenia zabraniają:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do swych członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi członkowie, pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 28

Majątek Stowarzyszenia składa się z:

 1. majątku nieruchomego i ruchomego,
 2. funduszów i jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 29

Fundusze Stowarzyszenia składają się z:

 1. składek członkowskich,
 2. dochodów i majątku ruchomego i nieruchomego,
 3. dotacji, darowizn, zapisów i spadków,
 4. ofiarności publicznej,
 5. dochodów z działalności gospodarczej,
 6. innych dochodów.

§ 30

1. Działalność gospodarcza, o której mowa w § 29 pkt. 5 prowadzona jest według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach prawnych.

2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 31

1. W celu pomnażania majątku Stowarzyszenie może tworzyć odrębne struktury organizacyjne (np. spółdzielnie, zakłady produkcyjne, spółki, fundacje) oraz współuczestniczyć na zasadzie udziałowca w działalności takich struktur.

2. Zyski Stowarzyszenia z tytułu działalności w strukturach, o których mowa w ust. 1 są w całości przeznaczone na cele statutowe i nie podlegają podziałowi między członków Stowarzyszenia.

§ 32

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes .

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Zmiana postanowień niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków i zarejestrowania w sądzie właściwym do prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o zmianach Statutu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz powszechnie obowiązujące zasady proceduralne.

Follow by Email
Facebook