Regulamin serwisu internetowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu  
06.09.2019

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod domeną http://spozatorun.org lub ich rozwinięciami.

2. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie, o ile postanowienia Załączników do Regulaminu dotyczących poszczególnych Usług nie stanowią inaczej.

4. Postanowienia Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu, będących jego integralnymi częściami, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

5. Zasady dotyczące obowiązywania i przestrzegania Regulaminu stosuje się do Załączników do Regulaminu dotyczących poszczególnych Usług. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Regulaminie, należy rozumieć pod tym pojęciem Regulamin wraz z Załącznikami właściwymi dla danej Usługi.

§ 2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1) Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Toruniu z siedzibą w Toruniu, przy ul. Gerarda Pająkowskiego 44/51;

2) Baza Profili – zbiór Danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Usług Serwisu;

3) Dane – wszelkie dane, w tym Dane Osobowe dostarczane do Administratora lub dostępne dla niego, jak również udostępnione przez Użytkowników w Serwisie w jakikolwiek sposób, w szczególności w trakcie korzystania z Serwisu bądź Usługi, jak również w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej bądź przekazywane telefonicznie lub w inny sposób;

4) Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

5) Materiały – wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Administratora, w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;

6) Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.);

7) Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje zasad zbierania, przechowywania, przetrwania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika;

8) Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

9) Regulamin płatności – regulamin określający zasad dokonywania płatności przez Użytkowników za pośrednictwem Operatora Płatności stosowany i udostępniony przez Operatora Płatności,

10) Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem domenowym http://spozatorun.org lub jego rozwinięciami, poprzez który Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych Regulaminem;

11) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu; pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisu jako Użytkownik, która zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie dokonała Rejestracji;

12) Załącznik do Regulaminu – załącznik do Regulaminu określający szczegółowe prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika uwzględniający funkcjonalność i specyfikę wybranych Usług dostępnych Serwisie; Załącznik do Regulaminu jest udostępniany Użytkownikowi na stronie internetowej dedykowanej Usłudze. 

§ 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Umowy dotyczące Usług zawierane są przez Użytkownika z Administratorem Serwisu na warunkach przewidzianych Regulaminem.

2. W sytuacji, gdy zasady świadczenia Usługi zostały uregulowane w Załączniku do Regulaminu, Użytkownik jest związany postanowieniami tego Załącznika od chwili rozpoczęcia korzystania z danej Usługi.

3. Korzystanie z Usług nie wymaga rejestracji, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących konkretnej Usługi. Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi.

4. Umowa dotycząca Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych poniżej w ust. 5-7.

5. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej Usług.

6. Rozwiązanie Umowy dotyczącej Usługi przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:

a) zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi,

b) przesłanie oświadczenia na piśmie, lub na adres internetowy, które należy kierować na adres Administratora,

7. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę, której przedmiotem są Usługi za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny polegające na zaprzestaniu świadczenia Usługi i będącej przedmiotem Umowy.

8. Administrator odpowiada za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Usług objętych Umową z Użytkownikiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 4. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy.

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje tak że innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 kodeksu cywilnego.

2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy dotyczącej Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia. 3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres biuro@spoza.org.

4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na Usługę nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego zgodą Administrator rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.

5. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy na Usługę zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 5. Warunki ogólne świadczenia Usług

1. Korzystanie z Usług przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących działalności zarobkowej.

2. Poniższe Dane, w tym Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, nie będą udostępnianie pozostałym Użytkownikom i innym osobom:

a) adres poczty elektronicznej;

b) numer telefonu

c) imię i nazwisko

3. Administrator nie gwarantuje ciągłości, ani jakości funkcjonowania Serwisu lub Usług .

4. Administrator jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej i promocyjnej Stowarzyszenia.

5. Administrator nie świadczy usług oferowanych przez Partnerów, wobec czego Umowa zawarta zgodnie z Regulaminem nie obejmuje takich usług.

6. Usługi oferowane przez Partnerów są przez nich świadczone i podlegają odrębnym zasadom uregulowanym przez Partnerów. Użytkownik zostanie poinformowany o warunkach, na jakich Partnerzy świadczą swoje usługi w Serwisie przed przystąpieniem do korzystania z nich. 

§ 6. Zasady dokonywania płatności na rzecz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu

1. Administrator nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.

2. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następującej metody: internetowego przelewu bankowego; – Szczegółowe zasady dotyczące realizacji płatności online określa Regulamin Operatora Płatności, dostępny pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

§ 7. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do innych celów sprzecznych z prawem, niezgodnych z regulaminem i/lub Załącznikiem do Regulaminu dotyczącego danej Usługi, lub naruszających prawa innych osób.

2. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, Administrator uznaje za niedopuszczalne:

1) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

2) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

3) przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

4) wykorzystywanie Danych Osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu;

5) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

6) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

7) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych;

8) jakiekolwiek Materiały lub Dane udostępniane w Serwisie, naruszające prawa autorskie lub prawa pokrewne jakichkolwiek osób trzecich.

3. Użytkownik jest uprawniony do ściągania lub drukowania zawartości Serwisu jedynie dla celów prywatnych. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania lub redystrybuowania zawartości Serwisu, ani reprodukowania, linkowania, ramkowania lub głębokiego linkowania do tej zawartości na żadnej inne stronie internetowej bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora.

4. Użytkownik, który korzysta z Serwisu w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 2 podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania z Serwisu obejmującym:

1) Zawieszenie wykonywania Umowy poprzez blokadę Usługi, w związku z którą doszło do naruszenia Regulaminu;

2) Rozwiązanie Umowy i trwałe usunięcie Danych Użytkownika z Serwisu.

3) W przypadku nałożenia sankcji przez Administratora, Użytkownikowi służy reklamacja na zasadach przewidzianych Regulaminem.

4) Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Administratorowi szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu dla innych Użytkowników, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

5) Administrator odblokuje zablokowane Usługi, jeżeli Użytkownik usunął stan naruszenia Regulaminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że ponowna blokada Konta lub Usługi ze względu na naruszenie Regulaminu, o którym mowa w ust. 2, będzie nieodwracalna. 

§ 8. Warunki techniczne

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Danych przechowywanych na Koncie w Serwisie.

2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika:

1) korzystającego z komputera z dostępem do internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;

2) z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

a) Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji

b) Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji

c) Opera 15 lub nowszej wersji

d) Google Chrome 30 lub nowszej wersji

e) Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji

3. Warunkiem korzystania z Materiałów w ramach Usług w Serwisie, niezbędne jest ponadto zainstalowanie na urządzeniu Użytkownika następującego oprogramowania:

a) Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.

4. Warunkiem korzystania z niektórych Usług w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika Skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez skorzystaniem z takiej Usługi. 

§ 9. Polityka prywatności w tym ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych

1. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Gerarda Pająkowskiego 44/51.

2. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe, zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Administrator serwisu www.spozatorun.org gromadzi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

4. Przekazane przez Użytkowników dane osobowe wymienione w niniejszym regulaminie, będą przetwarzana w celach statutowych Stowarzyszenia. Zebrane dane osobowe będą wykorzystane w związku z realizowanymi płatnościami online w tym prowadzenie statystyk płatności.

5. Stowarzyszenie może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz statystyczne , o których mowa w pkt. 3 , dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania swoich Danych Osobowych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania i ich usunięcia z Bazy Profili.

7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem na piśmie na adres pocztowy Stowarzyszenia z dopiskiem: „Dane osobowe” bądź drogą elektroniczną na adres E-mail.

8. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, Danych Osobowych Użytkownika innym administratorom danych bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby Dane Osobowe były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika zawiera Polityka Prywatności dostępna pod adresem http://spozatorun.org/polityka-prywatnosci/(otworzy się w nowej zakładce)

10. W serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych pliki cookies.

11. Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki).

12. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

13. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania plikami cookies spowoduje, iż cookies będą umieszczone w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.

14. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.

15. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

§ 10. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Stowarzyszeniu.

2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Administratora lub Użytkownika wprowadzającego je do Serwisu.

3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i Materiałów wprowadzanych przez Administratora i udostępnianych w Serwisie dysponuje Administrator.

4. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, Danych, Materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

5. Postanowienia ust. 1 –4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do będących integralną częścią Serwisu baz danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie baz danych. 

§ 11. Reklamacje

1. Reklamacje na działanie Serwisu oraz poszczególnych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika do Stowarzyszenia, za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@spoza.org.

2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.:, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.

5. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

6. Reklamacje dotyczące usług płatniczych należy kierować bezpośrednio do Operatora Płatności. Reklamacje usług płatniczych kierowane do Administratora, będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora.

7. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Użytkownik, który zawarł z Administratorem Umowę dotyczącą Usługi jako konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca ze Stowarzyszeniem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to: biuro@spoza.org

9. Dane kontaktowe Europejskich Centrów Krajowych w państwach, do których Administrator Serwisu kieruje Usługi, przedstawione są w Załączniku do niniejszego Regulaminu. Załącznik ten ma wyłącznie informacyjny charakter, a jego zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu. 

§ 12. Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 06.09.2019 r.

2. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu lub Załączników do Regulaminu. Proponowane przez Administratora zmiany Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom w taki sam sposób, w jakiej zawarto z nimi Umowę. Zostaną także udostępnione w Serwisie wraz z informacją o proponowanej zmianie Regulaminu.

3. Użytkownik będący stroną Umowy zawartej na czas nieoznaczony, który nie akceptuje proponowanej zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc od ostatniego dnia miesiąca, w którym udostępniono Użytkownikowi proponowane zmiany w Regulaminie. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Użytkownika na adres pocztowy Administratora lub Stowarzyszenia.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin, jak również Umowy zawarte na jego podstawie podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. Stosowanie prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów państwa zwykłego pobytu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

2. Jakikolwiek spór dotyczący niniejszego Regulaminu, jak również Umów zawartych na jego podstawie będzie rozstrzygany przez sąd właściwy określony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować na adres: biuro@spoza.org

Follow by Email
Facebook