1. Postanowienia ogólne

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników serwisu spozatorun.org („Serwis”), Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem z siedzibą w Toruniu (87-100), przy

ul. Gerarda Pająkowskiego 44/52 („Stowarzyszenie”) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”).

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu przez Stowarzyszenie. Wszystkie działania podejmowane w ramach Serwisu są zgodne z prawem polskim i unijnym.

Stowarzyszenie zaleca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

a) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie.

b) Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

c) Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników w przypadkach, gdy/i wspierają podopiecznych poprzez dokonywanie wpłat online, szukają pomocy Fundacji za pośrednictwem danych udostępnionych w Serwisie.

3. Wykorzystywanie zgromadzonych danych osobowych

a) Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu dostarczania dedykowanych treści
 • umożliwienia dokonywania wpłat na rzecz Stowarzyszenia;
 • umożliwienia złożenia zapytania o dostępność pomocy ze strony Fundacji;
 • rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji na działanie Serwisu;
 • prowadzenia statystyk;
 • analizy zachowań Użytkowników;
 • archiwalnych;
 • dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa).

b) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Stowarzyszenie jest prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu ze Stowarzyszeniem oraz umożliwieniu Użytkownikowi dokonania wpłaty.

c) Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach takich jak rozpatrywanie reklamacji na działanie Serwisu,

prowadzenie analiz i statystyk, przechowywanie danych w celach archiwalnych, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

d) Dane osobowe osób będących członkami Stowarzyszenia w ramach jej działań statutowych, Stowarzyszenie przetwarza na podstawie przepisów prawa.

e) W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w Serwisie, Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

f) W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Więcej o polityce plików cookies znajduje się w: Regulaminie strony.

g) Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

4. Udostępnianie danych

a) Stowarzyszenie nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne celem świadczenia usług Użytkownikom Serwisu, np. dla celów umożliwienia Użytkownikowi dokonania wpłaty online, Stowarzyszenie udostępnia operatorowi płatności adres e-mail Użytkownika, dla zorganizowania kontaktu za pomocą strony internetowej.

b) Stowarzyszenie jest zobowiązane udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Uprawnienia Użytkownika

a) Użytkownik jest uprawniony wnieść o:

 • dostęp do danych; Stowarzyszenie jest obowiązana przedstawić Użytkownikowi wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych osobowych Użytkownika;
 • sprostowanie danych; jeśli Użytkownik uważa, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, może żądać ich sprostowania;
 • usunięcie danych; Użytkownik jest uprawniony żądać usunięcia jego danych osobowych
 • Użytkownik jest uprawniony zażądać przeniesienia danych osobowych przez Stowarzyszenie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wyłącznie, jeśli przetwarzanie miało miejsce na podstawie umowy lub zgody i odbywało się w sposób automatyczny;
 • Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla innych celów.

b) Wszelkie przysługujące powyżej żądania Użytkownik może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@spoza.org

6. Przechowywanie danych

 • Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.
 • Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Stowarzyszenie przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.
 • Dla celów statutowych Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres 6 lat.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Fundacja zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

7. Zabezpieczenie danych Użytkowników

Stowarzyszenie podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

8. Uprawnienie do wniesienia skargi

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Fundację, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Kontakt ze Stowarzyszeniem

Ze Stowarzyszeniem Użytkownik może się skontaktować drogą telefoniczną drogą mailową poprzez adres e-mail biuro@spoza.org.

Follow by Email
Facebook